"Албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй" сургалтанд урьж байна

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын дэргэдэх Баянхошуу бизнес, инкубатор, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Улаанбаатар инновацын төвийн Бизнес инкубатор хөтөлбөрт шалгарсан инкубатор компаниудад 
 сургалт, зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Архивын газартай хамтран мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Бумдарь "Албан хэрэг хөтлөлтийн, онол арга зүй" сургалтыг 2021 оны 4-р сарын 28-нд 11 зохион байгуулна. Сургалт  албан хэрэг хөтлөлтийн онол аргазүй, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах аргазүй, байгууллагын архивд нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын зааварчилгаа сэдвээр явагдана. Сургалтад хамрагдахыг хүсвэл Ichinkholroo.sidia@gmail.com хаяг руу хүсэлтээ илгээнэ үү.

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ХӨТӨЛБӨР