Coworking plan

  • 570 м.кв талбайтай
  • Сууж ажиллах 7 өөр төрлийн байршилтай ба хүн өөрийн онцлог, арга барилд тохируулан хүссэн газраа сууж ажиллах боломжтой.
  • Хамгийн их буюу 240 залгуур буюу цахилгааны оролттой
  • Дундын оффисын гишүүд болон зочдын тоо 100 давсан